Bellen?

+31610251050

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Paul Coenen Hovenier

E-mail: [email protected]
Website: https://coenenhovenier.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Paul Coenen Hovenier: Paul Coenen Hovenier, gevestigd te Brummen, KvK-nummer 08166517.
 2. Klant: degene met wie Paul Coenen Hovenier een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Paul Coenen Hovenier en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Paul Coenen Hovenier.
 2. Paul Coenen Hovenier en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Paul Coenen Hovenier en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Paul Coenen Hovenier zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Paul Coenen Hovenier en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Paul Coenen Hovenier de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Paul Coenen Hovenier slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 – Prijzen

 1. Paul Coenen Hovenier hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Paul Coenen Hovenier mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Paul Coenen Hovenier en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Paul Coenen Hovenier mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Paul Coenen Hovenier moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Paul Coenen Hovenier mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Paul Coenen Hovenier zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Paul Coenen Hovenier opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Paul Coenen Hovenier mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Paul Coenen Hovenier hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Paul Coenen Hovenier aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Paul Coenen Hovenier mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Paul Coenen Hovenier de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Paul Coenen Hovenier.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Paul Coenen Hovenier zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Paul Coenen Hovenier op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Paul Coenen Hovenier, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het een spoedreparatie betreft
 • het weddenschappen of loterijen betreft
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar [email protected], eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Paul Coenen Hovenier, https://coenenhovenier.nl.

Artikel 9 – Retentierecht 

 1. Paul Coenen Hovenier kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Paul Coenen Hovenier heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Paul Coenen Hovenier.
 3. Paul Coenen Hovenier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Paul Coenen Hovenier die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Paul Coenen Hovenier de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 2. De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.
 3. De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij anders is afgesproken. 

Artikel 11 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Paul Coenen Hovenier een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Paul Coenen Hovenier enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Paul Coenen Hovenier voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Paul Coenen Hovenier mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Paul Coenen Hovenier op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Paul Coenen Hovenier tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Paul Coenen Hovenier.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Paul Coenen Hovenier de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Paul Coenen Hovenier redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van .
 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 15 – Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Paul Coenen Hovenier ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Paul Coenen Hovenier waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Paul Coenen Hovenier schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 16 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Paul Coenen Hovenier voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. Paul Coenen Hovenier mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Paul Coenen Hovenier tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Paul Coenen Hovenier geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18 – Klachten

 1. De Klant moet een door Paul Coenen Hovenier geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Paul Coenen Hovenier daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Paul Coenen Hovenier hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Paul Coenen Hovenier hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Paul Coenen Hovenier.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Paul Coenen Hovenier andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 19 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Paul Coenen Hovenier.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Paul Coenen Hovenier ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Paul Coenen Hovenier een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid Paul Coenen Hovenier

 1. Paul Coenen Hovenier is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Paul Coenen Hovenier aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Paul Coenen Hovenier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Paul Coenen Hovenier aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 22 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Paul Coenen Hovenier vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Paul Coenen Hovenier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Paul Coenen Hovenier nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Paul Coenen Hovenier in verzuim is.
 3. Paul Coenen Hovenier mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Paul Coenen Hovenier kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 24 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Paul Coenen Hovenier door de Klant niet aan Paul Coenen Hovenier kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Paul Coenen Hovenier 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Paul Coenen Hovenier kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Paul Coenen Hovenier de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Paul Coenen Hovenier hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Paul Coenen Hovenier hiervan voordeel heeft. 

Artikel 25 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Paul Coenen Hovenier de overeenkomst aanpassen.

Artikel 26 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Paul Coenen Hovenier mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Paul Coenen Hovenier altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Paul Coenen Hovenier zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 27 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Paul Coenen Hovenier aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Paul Coenen Hovenier.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 28 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Paul Coenen Hovenier bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Paul Coenen Hovenier is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Paul Coenen Hovenier is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Paul Coenen Hovenier, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 01 december 2023.

Scroll naar boven